หน้าแรก Promotion Summer Program Gallery  Contact us

วัฒนธรรม 

สังคมของแคนาดาเป็นสังคมที่มีส่วนผสมของชนชาติต่าง ๆ มากมาย โดยชนชาติที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากที่สุด ระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 2543 คือคนจากเอเชีย ( จีน อินเดีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ อิหร่าน ) ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 59.5 ของคนเข้าเมืองเพื่อตั้งถิ่นฐานในแคนาดา

โดยในปี พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) รัฐสภาแคนาดาได้ออกกฎหมายคนเข้าเมืองตามข้อเสนอของพรรคอนุรักษ์นิยม ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้จนทุกวันนี้ สาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าวคือการยกเลิกการเลือกปฏิบัติ ( ก่อนหน้านี้ มีการออกกฎหมายปี พ.ศ. 2430 ( ค.ศ. 1887 ) เพื่อกีดกันการเข้าเมืองของคนจีน และต่อมาปี ค.ศ. 1910 ได้ออกกฎหมายที่ใช้หลักการแหล่งกำเนิด แบ่งเป็น preferred ซึ่งคือ กลุ่มคนยุโรป และ non-preferred ได้แก่ กลุ่มที่ไม่ใช่ยุโรป ) กล่าวคือ การเปิดรับคนเข้าเมืองจากทุกที่อย่างเป็นทางการทั่วไป และการใช้วิธีการคิดคะแนนประเมินน้ำหนัก ( point system ) ว่าสมควรรับผู้ใดเข้าไปตั้งถิ่นฐานในแคนาดา

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า แคนาดามองเรื่องการรับคนเข้าไปตั้งถิ่นฐานอย่างเป็นการถาวร เพื่อเป็นฐานการเก็บภาษีให้แก่รัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐ สังคมของแคนาดา เป็นสังคมที่มีส่วนผสมของชนชาติต่าง ๆ มากมาย โดยชนชาติที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากที่สุด ระหว่างปี - คือคนจากเอเชีย ( จีน อินเดีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ อิหร่าน ) ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 59.5 ของคนเข้าเมืองเพื่อตั้งถิ่นฐานในแคนาดา

ค่านิยมหลักของสังคมแคนาดาที่ฝังลึกในทุกคนคือ การส่งเสริมและเคารพในสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานสำคัญที่สุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สังคมแคนาดาจะสนใจอย่างยิ่งต่อพัฒนาการในประเทศที่มีระบอบการปกครองที่มีการ ละเมิดสิทธิมนุษยชน

โครงสร้างการศึกษาขั้นอุดมศึกษาในแคนาดา

การศึกษาขั้นอุดมศึกษาในแคนาดาค่อนข้างคล้ายคลึงกับการศึกษาในอเมริกาถึงแม้ว่าจะได้รับอิทธิพลจากระบบของอังกฤษด้วยเช่นกัน
ในแคนาดา แต่ละมณฑลและเขตปกครองพิเศษจะรับผิดชอบการศึกษาแต่ละระดับภายในเขตของตนรวม ถึงระดับมหาวิทยาลัยด้วย คือไม่มีการรับรองวิทยฐานะระดับรัฐ ซึ่งหมายถึงแต่ละมณฑลและ เขตปกครองพิเศษกำหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นต่าง ๆ และจะกำหนดมาตรฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อทำให้มั่นใจในคุณภาพได้
ในหนึ่งปีจะแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา (semester) คือ ภาคฤดูใบไม้ร่วง (ปลายสิงหาคม/เริ่มกันยายนถึงธันวาคม/มกราคม) ภาคฤดูหนาว (มกราคมถึงเมษายน) และภาคฤดูร้อน (เมษายน/พฤษภาคม ถึงกรกฎาคม)
ความแตกต่างระหว่างรัฐควิเบกและส่วนที่เหลือของแคนาดา
มีความแตกต่างบ้างในการจัดโครงสร้างสิ่งต่าง ๆ ในควิเบกหากเทียบกับส่วนอื่นของแคนาคา ในควิเบก “วิทยาลัย” หมายถึงโปรแกรมการเรียนเตรียมมหาวิทยาลัย 2 ปี หรือโปรแกรมเรียนวิชาชีพ 3 ปี โดยภายหลังจากนั้นนักเรียนสามารถเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยได้ซึ่ง ปกติใช้เวลานาน 3 ปีก็จะได้รับปริญญาตรี หลังจากนั้นสามารถต่อโปรแกรมสูงกว่าปริญญาตรีได้ (1-2 ปีจะได้ปริญญาโทและอีก 3-4 ปี ก็จะได้รับปริญญาเอก)
สำหรับที่อื่นในแคนาดา “วิทยาลัย” หมายถึง วิทยาลัยชุมชน หรือโรงเรียนเทคนิคซึ่งนักเรียนอาจได้รับcertificate, diploma หรืออนุปริญญา (associate’s degree) นักเรียนสามารถเรียนคอร์สปริญญตรีหรือคอร์สระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัย (แม้ว่าจะต้องใช้ปริญญาเกียรตินิยมในการเรียนต่อ) ในขณะที่ในบัณฑิตวิทยาลัยอาจได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (advanced certificate) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นสูง (diploma)


Page : [Back] 1  2  3  [Next]
หน้าแรกPromotionSummer ProgramGallery Contact us

Location :
The Ring, Nimmanhaemin Road 
Soi 17, Suthep, Muang, Chiang Mai
Thailand 50200

Tel :
O53-894137
062-9654459

E-mail :
info@bright-ed.com

Line ID :
bright-ed

 
  
view